Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75

Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Čistírna odpadních splaškových vod typu MICRO JA 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace, t. j. aeračních prvků.

Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA – 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace, t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče, kanalizace, eventuálně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

Cena 32 200 Kč bez DPH
( včetně dmychadla )
Cena víko pochozí 2 100 Kč bez DPH
Cena nástavec 0,1m 450 Kč bez DPH

Výhody

  • nízkoenergetické dmychadlo
  • minimální nároky na obsluhu
  • vysoká účinnost čištění
  • neobtěžuje okolí hlukem ani zápachem
  • certifikát CE TÜV.
Hloubka: 1600mm
Průměr: 1200
Počet osob: 5
Množství odpadní vody: 0.75m3/den
Zatížení ČOV : 0.25 kg/BSK5/den
El. příkon: 60W
DN vstupní potrubí: 110mm
DN výstupní potrubí: 110mm
Poptat produkt

Popis funkce ČOV


Čistírna je technologický celek , sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a el. rozvaděčem.. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo. PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost těchto materiálů je prakticky neomezená. Kovové části užité na technologickém zařízení , jsou chráněny proti korozi. Čištění probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou osazeny v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění. Toto zařízení je současně opatřeno mamutím čerpadlem na recirkulaci kalu z dosazovací části nádrže ČOV zpět do aktivace, čímž je zajišťován přísun živin pro mikroorganizmy a současně dochází i k podstatnému snižování produkce zůstatkového kalu.

Osazení čističky do terénu


Čistička se osazuje do stavebního výkopu. Na předem připravenou základovou betonovou desku o síle 100–150 mm vyztuženou kari-sítí. Obsyp je prováděn suchým betonem při současném plnění čističky čistou vodou.


Technické podmínky


Čistírny typu MICRO JA 0,75 splňují podmínky certifikace.ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektu a vyčištěnou vodu lze vypouštět do kanalizace, recipientu, eventuálně použít v závlahovém systému – rozhodnutí přináleží RŽP OkÚ. Všechny typy ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel splňují ČSN EN 12566–3+A1 a Nařízení vlády č. 416/2010, příloha č. 1 a příloha č. 2.V oblastech se zpřísněnými požadavky na hodnoty vypouštěných vod, t.j. chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tato zařízení zařadit půdní filtr , kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod. Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle výše látkového zatížení ČOV. Kal je vhodný ke kompostování. Aerace, t.j. provzdušňování probíhá kontinuálně. Elektrorozvaděč, nástavec, poklop není součástí standardní dodávky zařízení, lze je však přiobjednat. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s motorem 230V/60W s nízkou hlučností, malou spotřebou el. energie a je kompaktní konstrukce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů, při zachování užitných vlastností výrobku.

Žádost o povolení čističky

Technický výkres Zobrazit

Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75

Máte o produkt zájem?

Nebo se chcete na něco zeptat?

(nepovinné)